Training Schedule 2022-2023

3/4 yo 1h weekly

5 yo 1h weekly

Preteam 6/7 yo 4h weekly

L3 7.5h weekly

Level 4/5 13h weekly

Level 6 15h weekly

Level 7-10 26h weekly